excellent-movers-ban-verhuislift-small

Als u een klacht heeft?

Wij streven naar een snelle en accurate dienstverlening van een hoge kwaliteit. Mocht u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen, niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. Wij zoeken dan naar een passende oplossing. Deze pagina bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie met onze klanten. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

Hoe dien ik een klacht in? 
Heeft u een klacht, dan moet u deze in eerste instantie aan ons kenbaar maken door gebruik te maken van ons klachtenformulier. Vul dit formulier zo compleet mogelijk in en houd de volgende documenten bij de hand:

  • Eventueel offerte waarop akkoord is gegaan.
  • Bij schade; Kopie aankoopbon/waarde bewijsstukken van items beschadigd en schriftelijk bewijsstuk schade (dient direct aan het einde van de opdracht te zijn ondertekend door de verhuizers).
  • Eventueel bon/factuur reparatiekosten (opgevraagd bij leverancier/derden).
  • Eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn klacht?
U ontvangt direct na het invullen van ons klachtformulier een ontvangstbevestiging per mail. Wij streven er altijd naar om binnen drie weken uw klacht in behandeling te nemen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover bericht. Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling om extra informatie vragen.

Wanneer mag ik reactie op mijn klacht verwachten?
U ontvangt binnen drie weken een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder per e-mail en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

Wat doen wij met uw klacht?

Uw klacht blijft zeker niet onopgemerkt. Ondanks het kleine aantal klachten dat wij krijgen, nemen wij elke klacht heel serieus. Niet alleen proberen we uw klacht zo goed mogelijk op te lossen, ook gebruiken wij deze om verbeteringen door te voeren in de organisatie.

Afhandeling 
Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken. Uw bezwaarschrift kunt u richten aan de directie van Excellent Movers.

De directie zal uw bezwaarschift beoordelen aan de hand van het dossier en zal haar standpunt schriftelijk aan u kenbaar maken.

Klachtenformulier
Klik op klachtenformulier en vul het formulier zo volledig mogelijk in.